Koata na prodej / Kittens for sale

Omlouváme se, ale nemáme momentálně žádná volná koátka na prodej.
Více informací o plánovaných koátkách:

Sorry, currently we do not have any free kittens for sale.
More a information about planned kittens:

Plánujeme / Wir planen / We plan

************************************************************************************

Aktuální vrhy / Current litters

Vrh / Litter "D"
Narození / Birth: 20.04.2018
Vrh / Litter "E"
Narození / Birth: 24.04.2018

************************************************************************************

 • koátka odchováváme v souladu s Chovatelskými řády ČSCH-SCHK a FIFE
 • koátka od nás odcházejí k novým rodinám plně socializována nejdříve ve 12. týdnech dle Chovatelského řádu
 • všechna koátka, která od nás odchází, dostanou Průkaz původu nebo Export pedigree registrovaný u ČSCH (FIFE)
 • koátka prodáváme s písemnou kupní smlouvou
 • koátka rezervujeme po zaplacení rezervačního poplatku. Rezervační poplatek je vratný, pokud nebude kotě na prodej z důvodu úhynu nebo nemoci
 • koátka jsou pravidelně kontrolována veterinárním lékařem
 • koátka jsou očkována proti panleucopenii, kalciviru, herpes viru (rhinotracheitida)
 • koátka jsou několikrát odčervena proti vnitřním cizopasníkům včetně Echinococu
 • všechna koátka mají aplikovaný mikročip dle schválených norem a mají vystaven EU-pas (Pas zvířete v zájmovém chovu)
 • každé koátko odchází s hračkou a krmivem pro první dny v nových domovech
 • novým majitelům našich koátek poskytujeme chovatelský servis
 • všechny naši kočky a koátka žijí spolu s námi i ostatními členy naší zvířecí rodiny a jsou zahrnuty veškerou láskou a péčí
 • NAŠE KOČKY A KOÁTKA NEDRŽÍME V KLECÍCH
 • platba: hotově, převodem z účtu, PayPal, Perfect Money, Western Union


 • ... další koata / next kitten ...