Koata na prodej / Kittens for sale


Omlouváme se, ale nemáme momentálně žádná volná koátka na prodej.
Více informací o plánovaných koátkách:

Sorry, currently we do not have any free kittens for sale.

More a information about planned kittens:

Plánujeme / Wir planen / We plan

************************************************************************************

 • koátka odchováváme v souladu s Chovatelskými řády ČSCH-SCHK a FIFE
 • koátka od nás odcházejí k novým rodinám plně socializována nejdříve ve 12. týdnech dle Chovatelského řádu
 • všechna koátka, která od nás odchází, dostanou Průkaz původu nebo Export pedigree registrovaný u ČSCH (FIFE)
 • koátka prodáváme s písemnou kupní smlouvou
 • koátka rezervujeme po zaplacení rezervačního poplatku. Rezervační poplatek je vratný, pokud nebude kotě na prodej z důvodu úhynu nebo nemoci
 • koátka jsou pravidelně kontrolována veterinárním lékařem
 • koátka jsou očkována proti panleucopenii, kalciviru, herpes viru (rhinotracheitida)
 • koátka jsou několikrát odčervena proti vnitřním cizopasníkům včetně Echinococu
 • každé koátko odchází s hračkou a krmivem pro první dny v nových domovech
 • novým majitelům našich koátek poskytujeme chovatelský servis
 • všechny naši kočky a koátka žijí spolu s námi i ostatními členy naší zvířecí rodiny a jsou zahrnuty veškerou láskou a péčí
 • NAŠE KOČKY A KOÁTKA NEDRŽÍME V KLECÍCH
 • platba: hotově, převodem z účtu, PayPal, Western Union